WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK (2015. MÁRCIUS 20.)

Köszönjük, hogy szolgáltatásainkat használja, melyet a manpower munkaerő-szervezési kft. (experis) biztosít, székhelye: 1133 budapest, váci út 76. ez az egyezmény segít eligazodni az experis.hu weboldal használatában illetve a weboldal által nyújtott információk, tartalmak és szolgáltatások tekintetében. Felmenti az experist és egyéb személyeket bizonyos kötelezettségek alól vagy korlátozza kötelezettségeiket és olyan egyéb fontos rendelkezéseket tartalmaz, amit mindenkinek el kell olvasnia. Minden egyes alkalommal, amikor a weboldalt használjuk, e szerint az egyezmény szerint kell eljárni. Így amikor használatban veszi a weboldalt, ellenőrizni kell az egyezmény dátumát (ami ezen szöveg tetején található) és át kell tekinteni az utolsó verzió óta megszületett összes változást.

Ez az egyezmény a következő rendelkezéseket tartalmazza:

 1. az egyezmény elfogadása
 2. az egyezmény hatásköre
 3. az egyezmény módosításai
 4. engedély a web-oldal használatához
 5. kommunikáció és utasítások a web-oldalon
 6. hibák
 7. amit nem tanácsos csinálni
 8. visszautasítás, kötelezettség alóli kizárás, felelősség korlátozás, felmentés és kártérítés
 9. a web-oldal tulajdonjoga és megengedett használata
 10. védjeggyel kapcsolatos információk
 11. személyes információk bizalmas kezelése
 12. egyéb web-oldalak
 13. kapcsolódás, szerkesztés, visszatükrözés, letisztítás és adatkeresés a web-oldalon
 14. az egyezmény és a web-oldal megszűnése
 15. törvények kezelése és vitás kérdésekről született határozatok
 16. egyéb témák

I. Az egyezmény elfogadása

Ez egy egyezmény ön és az ön által képviselt személyek (ennek az egyezménynek az értelmében “személy” alatt értünk minden természetes személyt legyen az a cég tagja vagy nem) illetve a manpower munkaerő-szervezési kft. (“experis”) között, ami segít eligazodni az experis.hu használatában illetve az experis.hu (azaz web-oldal) által nyújtott információk, tartalmak és szolgáltatások tekintetében. Ez az egyezmény ugyanúgy hasznos a konszerntagoknak, szolgáltatóknak, beszállítóknak és alválallkozóknak, beleértve az experis összes üzletágát az egész világon (azaz “konszerntagok és beszállítók”). minden alkalommal, amikor a web-oldalt használjuk az egyezmény elfogadását fejezzük ki és az általunk képviselt személyek, korlátozás és kvalifikáció nélkül, elfogadását. Ön képviseli és biztosítja, hogy rendelkezik törvényes eszközökkel, amik lehetővé teszik, hogy egyetértsen és elfogadja az egyezményt a saját illetve az ön által képviselt személyek nevében. Amennyiben nem ért egyet egyes rendelkezésekkel vagy nincs felhatalmazva arra, hogy egyetértsen vagy, hogy elfogadja az egyezményt, akkor nem használhatja a web-oldalt.

II. Az egyezmény hatásköre

Ez az egyezmény egy kiegészítője is minden írásos egyezménynek – ami az ön viselkedését illeti az experis-szel vagy konszerntagokkal és beszállítókkal szemben úgy általában-, ami valaha megszületett ön, az ön által képviselt személyek illetve az experis vagy konszerntagjai és beszállítói között (most vagy a jövőben). ez az egyezmény és az összes többi, ami ön, az ön által képviselt személyek és az experis vagy konszerntagok és beszállítók között (most vagy a jövőben) született, alkotják azt a teljes egyezményt, ami biztosítja a web-oldalhoz való hozzáférést és annak használatát, és felülír minden korábban elfogadott egyezményt (legyen az írásban, szóban vagy egyéb formában elfogadva), ami a web-oldalhoz való hozzáférést és annak használatát szabályozza. Bármilyen ellentmondás vagy vitás kérdés merül fel ezen egyezmény rendelkezései illetve más rendelkezések között (amik ön, az ön által képviselt személyek és az experis vagy konszerntagok és beszállítók között születtek), mindig a jelen egyezmény rendelkezései érvényesek a web-oldalhoz való hozzáférés és annak használata tekintetében.

III. Az egyezmény módosításai

Experis, megfelelő körültekintéssel, megváltozathatja, kiegészítheti, vagy javíthatja ezt az egyezményt, amennyiben az összefügg a web-oldal jövőbeni használatával és anélkül, hogy az valamilyen megelőző figyelmeztetéssel vagy kötelezettséggel járna bárki számára. Ön nem változtathatja meg, egészítheti ki vagy javíthatja az egyezményt egyéb módon.

IV. Engedély a web-oldal használatához

A web-oldalra csak azok a személyek léphetnek be, illetve használhatják azt, akik: 
(a) lakóhelyükön nagykorúnak számítanak és létrehozhatnak kötelező szerződést a törvénynek megfelelően; és 
(b) elfogadták ezt az egyezményt. A web-oldalt használó személyeknek be kell tartani a megfelelő törvényeket. Az experis megfelelő körültekintéssel visszavonhatja a web-oldalhoz való hozzáférést illetve annak használatát.

V. Kommunikáció és rendelkezések a web-oldalon

A web-oldal egy portál és információforrás, ami elvezet más web-oldalakra és konszerntagok és beszállítók által üzemeltetett üzleti oldalakra. A konszerntagok és beszállítók lehetnek az experistől függetlenek, web-oldalaik más működési szabályzat szerint működhetnek és szolgáltatásaikat más feltételekkel biztosíthatják. Saját felelősségre lehet használni a konszerntagok és beszállítók oldalait és az experis-szel szemben semmilyen követeléssel nem lehet fellépni azon web-oldalak használata során felmerülő kérdésekkel. Minthogy ön és az experis között kötött egyezmény rendelkezései a visszautasítás, kötelezettség alóli kizárás, felelősség korlátozás, felmentés és kártérítés fejezet cím alatt megtalálható minden szükséges módosítási lehetőség és az, hogy hogyan kell viselkedni a konszerntagokkal és beszállítókkal, illetve a web-oldalaik használatával kapcsolatos tudnivalók.

Bizonyos linkek aktiválásával, beleértve a rendelésekkel kapcsolatos linkeket, automatikusan kapcsolódhatunk a konszerntagok és beszállítók által üzemeltetett web-oldalakra. Ha a web-oldalt használjuk ahhoz, hogy toborzással kapcsolatosan beszélgetést indítsunk, a megadott információ eljut a konszerntagokhoz és beszállítókhoz, amit feldolgoznak és meg is válaszolnak.

Minden információnak, amit a web-oldalon vagy e-mailen közlünk igaznak, pontosnak és teljesnek kell lennie. Experis és a konszerntagok és beszállítók a web-oldalon továbbított információ igazság tartalmára, pontosságára és teljességére támaszkodnak. Amennyiben pontatlan, hiányos információt közlünk vagy az információk sérülnek vagy torzulnak az experishez való eljutás során, akkor ön és az ön által képviselt személyek a felelősek minden veszteségért, kárért és velejáró költségekért, amit ön, az experis, a konszerntagok és beszállítók vagy egyéb személyek fognak elszenvedni. felhatalmazza az experist és a konszerntagokat és beszállítókat, hogy: 
(a) elfogadják azt az információt, amit öntől kapnak a web-oldalon vagy e-mailen keresztül, amennyiben ez az információ közvetlenül öntől érkezik írásos formában és az ön aláírását tartalmazza; 
(b) továbbítja az üzenetét bármely konszertagnak és beszállítónak és experis dolgozóknak a web-oldal, e-mail vagy egyéb infomrációs eszközre vonatkozó szabályok értelmében; és 
(c) válaszol a kérésre interneten- emailen vagy egyéb információs eszközön keresztül. Az experis számára elküldött (web-oldalon vagy e-mailen) információk mindaddig válasz nélkül maradnak, míg nem kerülnek a megfelelő experis kollégához.

Az experis visszautasíthat minden web-oldalon vagy e-mailen az experis részére küldött üzenetet vagy visszafordíthat minden web-oldalon vagy e-mailen küldött üzenetet az experis belátása szerint, mindenféle önre vagy egyéb személyre vonatkozó kötelezettség nélkül a következő esetekben: 
(a) experis nem tudja továbbítani az üzenetet; 
(b) az üzenet megsérti ezt az egyezményt vagy bármi egyéb egyezményt, ami az experis és egyéb személyek között jött létre; 
(c) experis úgy véli, hogy az üzenet ellentétes bármely olyan egyezménnyel, ami ön és az ön által képviselt személyek között jött létre; vagy 
(d) bármilyen működési hiba lép fel az üzenet továbbításakor.

Azok az üzenetek, amelyek mr. Jeffrey a. Joerres-hez kerülnek a web-oldalon keresztül, valószínűleg más fog rá válaszolni, mint mr. Joerres személyesen.

VI. Hibák

Experis arra törekszik, hogy pontos információkat közöljön a web-oldalán. Mindazonáltal hibák így is keletkezhetnek. Ezek szerint az experis fenntartja a jogot, hogy a web-oldalon található információkat módosítsa önre vagy az ön által képviselt személyekre vonatkozó bárminemű kötelezettség nélkül.

VII. Amit nem tanácsos tenni

A web-oldal nem szándékozik egy átfogó és részletes nyilatkozat lenni az említett ügyek tekintetében; befektetés, adózás, banki ügyletek, könyvelés, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadás és ajánlások tekintetében; vagy eladásra, vagy megvételre felajánlani árukészletet, kötvényt, vagy egyéb pénzügyi eszközt, vagy terméket, vagy szolgáltatást. Megfelelő és szakmai tanácsot és ajánlást kell keresni a cselekvés előtt vagy mielőtt elmulasztana cselekedni a web-oldal által biztosított információk alapján.

VIII. Visszautasítás, kötelezettség alóli kizárás, felelősség korlátozás, felmentés és kártérítés

Experis és a konszerntagok és beszállítók nem vállalnak felelősséget az ön web használatáért. Ezért a következő rendelkezéseket kell alkalmazni a web-oldal használata során.

Visszautasítás:

A web-oldalt saját felelősségre lehet használni. A web-oldal kétféle módon biztosított vagy „van” vagy „elérhető” alapon, mindenféle bemutatók, szavatosság vagy feltételek nélkül, ha alkalmazni vagy működtetni akarjuk és beleértve korlátozás nélküli bemutatókat, szavatosságot vagy feltételeket, jogszabályok megsértése nélkül, az eladhatóság figyelembevételével, egy különleges célra való alkalmassággal, megjelenéssel, tartóssággal, elérhetőséggel, pontossággal és teljességgel, mindezeket az experis és konszerntagok és beszállítók csak a törvények betartása mellett vállalják. Semmi olyan bemutatót, szavatosságot vagy feltételt nem hozunk létre, amik tanfolyamokon születnek. Ön az egyedüli felelőse annak, hogy biztosítva legyen a megfelelő hardware, software és telefonszolgáltatás a web-oldal működtetéséhez.

Az internet nem egy biztonságos médium, zavar léphet fel működésében vagy megszakadhat, szándékosan vagy akaratlanul is megszegheti a biztonsági intézkedéseket és szabályokat. A web-oldal működését számos experis ellenőrzése alatti tényező befolyásolhatja. A web-oldal működése nem feltétlenül folyamatos, zökkenőmentes, biztonságos vagy nem nyilvános. experis és a konszerntagok és beszállítók nem vállalnak felelősséget bárminemű adatvesztésért vagy hibáért, ami a web-oldalon vagy e-mailen az experis felé történ információ küldés során jött létre, történekn az a hiba a fogadás, a hozzáférés, a továbbítás vagy az elfogadás során, ezen kívül olyan hibákért sem vállalnak felelősséget, mint a működési hiba, rosszul működés, kapcsolat megszakadás, a web-oldal vagy e-mail szolgáltatás megváltozása, módosítása, visszavonása. az előzőek általánosságának korlátozása nélkül, experis és konszerntagok és beszállítók nem mutatják be, nem szavatolják, nincsneke feltételek arra nézve, hogy: 
(a) a web-oldal kompatibilis lesz az ön számítógépével és a hozzátartozó eszközökkel, software-kkel; 
(b) a web-oldal elérhető lesz vagy megszakítás nélkül fog működni vagy hibátlanul fog működni vagy a felmerülő hibákat megjavítják; 
(c) a web-oldal megfelel az ön elvárásainak; 
(d) a web-oldalon található információk pontosak, teljesek egymást követik vagy aktuálisak; (e) bizonyos vagy néhány eredmény a web-oldal használata során lesz megszerezhető; 
(f) a web-oldal használat, beleértve a kereséseket, letöltéseket, mentes lesz vírusoktól, trójai falovaktól, férgektől vagy egyéb káros tényezőktől; vagy 
(g) a web-oldal használat nem fogja senki jogait sérteni (beleértve a szellemi termékeket); és az experis és konszerntagok és beszállítók elutasítanak bármely és minden kötelezettséget ilyen ügyek tekintetében.

A felelősség alóli kizárás

Az experis és szervezetei valamint beszállítói nem vállalnak felelősséget semmilyen körülmények közt ön vagy más személy felé semmiféle használati veszteség, termékveszteség, nyereség vagy bevételi veszteség (előrelátott vagy másféle), piacveszteség, gazdasági veszteség, különleges, eseti, közvetett vagy következetes veszteség vagy kár vagy példai vagy büntető károk iránt, akár szerződés, tévedés, hanyagság, komoly felelősség vagy bármilyen más törvényi vagy egységi szabályozásról legyen szó mely összeköthető, kapcsolódik vagy származtatható az ön vagy bárki más által látogatott weboldal használatábó. Tekintet nélkül hanyagságot vagy más hiányosságot vagy az experis illetve más olyan személy által, aki iránt az experis felelősséggel tartozik, elkövetett hibát illetően továbbá az experis nem vállal felelősséget ilyen kár vagy veszteség lehetőségét illetően sem melyet ön vagy más személy okoz.

Bizonyos veszélyek kizárását és bizonyos felelősség kizárását törvény tiltja bizonyos jogrendszerben. Ilyen törvényhozási korlátozások önre is vonatkozhatnak. felelősségkorlátozás anélkül hogy az előzőeket korlátoznánk, az experis vagy bármely szervezete és beszállítójának teljes fizetési terhe ön vagy más személy felé semmilyen esetben sem bármilyen panasz, bírósági eljárás, tartozás, kötelezettség, károk, veszteségek vagy költségek miatt akár szerződés, tévedés, hanyagság, komoly felelősség vagy bármilyen más törvényi vagy egységi szabályozásról legyen szó és tekintet nélkül bármilyen hanyagságra, vagy más hibára vagy az experis vagy más szervezetei által elkövetett hibára ne haladja meg a $100 (us) vagy azt az összeget, mégha kevesebb is ennél, melyet ön az experisnek fizetett a weboldal használatáért. bizonyos felelősségek korlátozását törvények tiltják bizonyos jogrendszerben. Ezek a törvényi korlátozások önre is vonatkozhatnak. felmentés ön ezúton felmenti, átengedi a jogot és mindörökre tehermentesíti az experist és partnereit valamint minden tekintetben a franchise partnereit, ügynökeit, igazgatóit, munkatársait, információszolgáltatóit, beszállítóit, alvállalkozóit, licenszorait és a licencét használóit, és minden más kapcsolódó, társult, vagy vonatkozó személyeket minden jogi igény, panasz, kérelem, következmény, bírósági eljárás, tartozás, kötelezettség, jogi bírság, költségek, és bármilyen fajtájú kiadások szempontjából legyen az ismert vagy sem, vagy jelenlegi vagy később keletkező, mely köthető valamilyen módon az ön általi internethasználathoz . jóvátétel kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy jóváteszi, megvédi, és sértetlenül tartja az experis és partenerei és beszállítói és minden franchise partnerét, ügynökét, igazgatóit, hivatalnokát, munkavállalóját, információszerzőjét, szolgáltatóját, beszállítóját, alvállalkozóját, és minden már kapcsolódó/kapcsolható személyét (összefoglaló néven, a “biztosított felek”) minden tartozás, kiadás és költség ellen/ ezekkel kapcsolatban beleértve a korlátozás nélküli ésszerű jogi bírságokat és kiadásokat, melyeket a biztosított felek okoztak bármilyen panasszal vagy kérelemmel kapcsolatban melyek köthetők az ön általi webhasználathoz vagy ezen egyezség megsértéséhez. Ön segíteni fog és együttműködik teljesen és ésszerű módon a biztosított felek által kért módon bármilyen panasz vagy kérés védelmében. Az experis vagy partnerei vagy akár írásban akár szóban felhatalmazott képviselői által biztosított tanács vagy információ nem minősül semmilyen képviseletnek, garanciának, feltételnek vagy változatnak vagy módosításnak, vagy ilyen egyezségnek beleértve a fenti cáfolatot, kizárást, felelősségkorlátozást, felmentést és jóvátétel szolgáltatást, valamint ön nem támaszkodhat egyetlen ilyen tanácsra vagy információra sem. a kockázat és a felelősség igazságos elosztása ön kijelenti és egyetért azzal, hogy ez az egyezség reprezentálja a kockázat és a felelősség igazságos elosztását.

IX. A weboldal tulajdonjoga és engedélyezett használata

Copyright © manpower munkaerő-szervezési kft. Minden jog fenntartva. A weboldal és minden információ (szöveges, grafikus, video és audio formájú) képek, ikonok, szoftverek, tervek, applikációk, számológépek, modellek, adatok és más elemek melyek elérhetőek a weboldalon / vagy ezen keresztül az experis, partnerei és beszállítói valamint mások tulajdonát képezik, és az egyesült államok és a nemzetközi szerzői jog, márka és más törvények által védettek. Az hogy ön használja a weboldalt nem ad önnek semmiféle tulajdon vagy bármely más jogot a weboldalhoz vagy annak tartalmához.

A weboldalt kizárólag abban a formában lehet használni, ahogy ebben az egyezségben meghatározták. Különös tekintettel arra, kivéve ha az egyezség azt máshogyan határozza meg, hogy a weboldalt nem lehet másolni, utánozni, újralétrehozni, újrapublikálni, feltölteni, elküldeni, továbbítani, módosítani, megjelölni, katalogizálni, tükrözni vagy zavarni bármilyen módon, teljesen vagy részben , az experis írásos beleegyezése nélkül.

A weboldalt kizárólag törvényes célokra lehet használni. A weboldal eléréséhez és használatához kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható, ssl – képes web browser-t lehet használni.

X. Márkainformáció

Experis®, experis.com™, az experis logó, és más márkák és logók, melyek a weboldalon megjelennek, regisztrált és nem regisztrált márkajegyek, márka nevek és szolgáltatás márkák, melyek az experis tulajdonai vagy az experisnek van ezekre engedélye. Más termékek és vállalat nevek és logók, melyek a weboldalon megjelennek, lehetnek regisztrált vagy nem regisztrált márkanevek, márkajegyek és szervizmárkák, melyek a tulajdonosaikat reprezentálják.

Bárminemű márkanév, márkajegy, szervizmárka és logó (összefoglaló néven a márkák) használata, melyek megjelennek a weboldalon szigorúan tilos. A honlapon vagy máshol megjelenő dolgok közül semmit sem lehet engedélyezésként értelmezni, közvetve vagy máshogyan, bármilyen licensz vagy jog van is a weboldalon feltüntetett márkák használatára vonatkozóan.

XI. Személyes információvédelem

Az experis gyűjti, használja és felfedi az információkat, melyek a weboldal használatra és a személyes információra vonatkoznak az adatvédelmi politikájával összhangban, mely elérhető, ha idekattint. Az experis megváltoztathatja az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül. Ezen egyezmény elfogadásával, és minden alkalommal, amikor használja a weboldalt, elfogadja az experis összes a személyes információra vonatkozó az adatvédelemmel összhangban lévő nyilatkozatát, mely minden további figyelmeztetés nélkül továbbra is érvényes önre vagy más személyre.

XII. Más oldalak

A weboldal tartalmaz olyan linkeket, melyek más weboldalakhoz vagy forrásokhoz és a partnerek és beszállítók vagy más személyek (összefoglaló néven, “más oldalak”) üzleteihez köthetők. Más oldalak függetlenek az experistől, használhatnak más, eltérő vagy összeegyeztethetetlen adatvédelmi politikát vagy használati feltételeket, és az experis nem vállal felelősséget, arra hogy más oldalakat, az üzletmenetüket, áruikat, szolgáltatásaikat, vagy tartalmukat is ellenőrizze. Más oldalakra vezető linkek kizárólag az egyszerűség kedvéért kerültek fel. Az experis nem szponzorál vagy hagy jóvá semmilyen más weboldalt vagy annak tartalmát vagy, terméket vagy szolgáltatást, mely ezeken a más oldalakon keresztül elérhető. A más oldalak használata és más oldalak operátoraival és tulajdonosaival való kapcsolat mindenki saját felelőssége, és nem léphetnek fel az experis ellen olyan panaszokkal, melyek a más oldalak használatból származnak vagy a más oldalak operátoraival és tulajdonosaival való kapcsolatból. Ami az ön és az experis közti kapcsolatot illeti, ennek az egyezségnek az intézkedései a szakaszvezető cáfolat, a felelősség kizárása, a felelősség korlátozása, felmentés valamint a jóvátétel mind vonatkozik az összes szükséges módosítással a hozzáféréshez és a más oldalak használatára, valamint azok üzleteire, termékeire, szolgáltatásaira és tartalmára.

XIII. Linkelés, keretezés, tükrözés, letisztítás és adatbányászás a weboldalon

A linkek a weboldalon az experis kifejezett írásos engedélye nélkül szigorúan tiltottak. A keretezés, a tükrözés, a letisztítás vagy az adatbányászat a weboldalon vagy bármely tartalmában bármilyen formában és bármilyen módszerrel szigorúan tilos.

XIV. A weboldal vagy ezen egyezség befejezése/törlése

Ha az egyezség bármilyen intézkedését megszegi valaki, az nem használhatja többé a weboldalt. az experis bármely időpontban vagy oknál fogva, saját belátása szerint 
(a) megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy véget vethet, átmeneti vagy állandó jelleggel a weboldalnak vagy annak valamely részének; vagy 
(b) korlátozhatja, felfüggesztheti vagy véget vethet (egészben vagy részekben) egy személy hozzáférését/hez a weboldalhoz; mindezt előzetes figyelmeztetés nélkül. 
Ha ezt az egyezséget vagy a weboldalhoz való hozzáférést valaki saját maga vagy képviselője szünteti meg vagy az experis akkor: 
(a) ez az egyezmény és minden más létező szerződés az experis és a munkavállaló közt továbbra is élni fog és kötelező lesz a munkavállalóra illetve arra a személyre aki képviseli őt; kollektíven és külön-külön, figyelembe véve a hozzásférést a weboldalhoz,vagy bármi mást ami ehhez köthető; 
(b) az experis tovább folytathatja a személyes információk használatát és feltárását a weboldal adatvédelmi politikájával összhangban mivel azt időről –időre módosítják.

XV. A jogszabályozás és a határozat vitatása

a weboldalt az experis ellenőrzi milwaukee-ból, wisconsin, usa. Ezt a megállapodást, a weboldalhasználatot, és minden ide vonatkozó ügyet kizárólag a wisconsin állam, az usa és az ide vonatkozó szövetségi törvények szabályozzák kizárva a privát nemzetközi törvények bármely szabályozását vagy a jogkonfliktusokat, melyek más törvények alkalmazásához vezetnének. bármely ellentmondást vagy követelést mely az egyezséghez köthető, vagy annak megszegéséhez a választott bírói eljárásnak kell rendeznie mely bírói testületnek az american arbitration assosiation nevű szervezet által regisztráltnak, kell lennie a commercial arbitration rules szabályai szerint, kell működnie, és a meghozott ítélet benyújtható bármely bíróságra mely ítélethozó a témában. A választott bírói eljárás egyetlen döntéshozó előtt zajlik. A választott bírói eljárás színhelye milwaukee, wisconsin, usa. Az előzőeknek nem ellentmondva, ön vagy az experis fellebbezhet újabb fokú döntésért a megfelelő bíróságnál milwaukeeban, wisconsin a választott bírósági eljárás előtt vagy közben.

Bármilyen keresetet vagy panaszt mely a weboldal használatából származik, illetve ahhoz köthető illetve ehhez az egyezséghez be kell nyújtani 6 hónapon belül, miután az incidens megtörtént, 6 hónap letelte után a panasz elévül, tekintet nélkül bármely állításra vagy törvényre ellenkezőleg.

XVI. Egyéb ügyek

Ha az egyezség bármely intézkedése törvényellenesnek, érvénytelennek vagy bármely más okból kifolyólag nem érvényesíthetőnek bizonyul, akkor ezt az intézkedést érvényteleníteni kell annak érdekében, hogy elkülönítsük az egyezség többi részétől, és ne legyen hatással a megmaradó intézkedések érvényesítésére és érvényességére.

A fentieknek nem ellentmondva, az egyezség következő intézkedései és minden más az érvényesítéshez és az interpretációhoz szükséges intézkedés érvényben lesz határozatlan ideig, miután az egyezség véget ér, és teljes érvényben marad és kötelező lesz a felekre nézve alkalmazás szerint:

 • 8 (cáfolat, felelősség kizárás, felelősség korlátozás, jóváhagyás és jóvátétel);
 • 9 (a weboldal tulajdonjoga és engedélyezett használata);
 • 11 (személyes információvédelem);
 • 12 (más oldalak)
 • 14 (érvénytelenítés);
 • 15 (jogszabályozás és megoldás vitája) ; és
 • 16 (egyéb ügyek).

Az egyezség intézkedései hozzájárulnak a haszonhoz és kötelezőek lesznek az experis és partnerei, végrehajtói, adminisztrátorai

Ön és az önt képviselő személy (egyrészt) az experis és partnerei és beszállítói (másrészt) független vállalkozók és nem ügynökség, partneri viszony társulás, munkavállalói vagy franchise kapcsolat szántszándékú és ezen egyezség által létrejött vagy a weboldal használat által létrehozott.

A felek kifejezetten kérték, hogy ezt az egyezséget és minden ehhez kapcsolódó dokumentumot angolul jelentessük meg. Minden az egyezségben kifejezetten nem említett jogot az experis tartja fenn. Ez az egyezség előzetes figyelmeztetés nélkül módosítható.